Om vägförslaget

Miljökonsekvensbeskrivning

Underlagsrapporter till miljökonsekvensbeskrivning

Paradiset

Filmer

Skrivelse angående naturresevat i vägreservatet med omgivningar

Skrivelse från Göteborgs Ornitologiska Förening

Överklagande av Trafikverkets beslut att fastställa arbetsplan för ny väg 940 Rösan-Forsbäck 2016-05-10

Länsstyrelsens beslut om föreläggande för Trafikverket om att söka dispens från artskyddsförordningen avseende mindre hackspett och gröngöling 2018-04-25

Ansökan om rättsprövning Högsta Förfaltningsdomstolen 2018-08-31

Skrivelse till Mark och Miljödomstolen angående artskydd 2018-10-25

Inlägg muntlig förhandling angående rättsprövning av regeringens beslut om Väg 940 vid Högsta Förvaltningsdomstolen 2019-01-30

Fullföljande av vår talan vid Högsta Förvaltningsdomstolen.

Överklagande av Länsstyrelsens beslut om artskydd 2019-02-04

Yttrande från TRV angående artskydd M 5154-18

Yttrande från TRV mindre hackspett och gröngöling M 1952-18

Vårt yttrande angående mindre hackspett och gröngöling M 1952-18

Vårt yttrande angående artskydd M 5154-18

Mark och miljdomstolens dom i ärende M 5154-18 2019-11- 28 (Dokumentet är på 89 sidor. Själva domen är på sid 1 - 19.)

Mark och miljödomstolens dom i ärende M 1952 - 18 2019-11- 28

Från MÖD

M13636-19

M13672-19

Yttrande till miljööverdomstolen i ärende M13636-19

Yttrande till miljööverdomstolen i ärende M13672-19

Yttrande från TRV till MÖD

Yttrande nr 2 till miljööverdomstolen ärende i ärende M13636-19 2020-10-29